2019 Ippei Yonezawa Archives photo by Takashi Kanai selected by sakaiki "5pic-5doors"

20190903
Mami Hayase

20190915
Miki Hoei

20191003
Reina Sumi

20191016
Yo Nakamura

20191025
Mai Nagumo

20191031
Koichiro Tamura

20191109
Mamiko Hosokawa

20191115
Yow Funahashi

20191120
Ako Yasuoka

20191123
Yu Goto

20191203
Naoka Uemura

20191206
Sayuri Imori

20191208
Yanamoto-Morikawa

20191211
Junya Ishii

20191213
Mikiko Kawamura

20191215
Share Room

20191215
Tsuyoshi Shirai

20191218
Yukina Sakai

20191231
Marika